برای ارسال مقاله باید ابتدا عضو سایت شوید.

پس از انجام این کار می توانید مقاله خود را ارسال کنید دقت کنید که تمامی فیلد های مورد نیاز در فرم ارسال مقاله را پر کرده و مطمئن شوید که مقاله ارسال شده است.

پس از ارسال مقاله و بررسی توسط داوران نتایج از طریق ایمیل برای شما ارسال خواهد شد، توجه داشته باشید که ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه هرزنامه (Spam) منتقل شده باشد.

پس از ارسال مقاله و تایید شدن آن برای شرکت در کنفرانس از طریق سربرگ ثبت نام -> شرکت در کنفرانس اقدام فرمایید.

توجه داشته باشید حتی در صورت تایید نشدن مقاله تان هنوز می توانید در کنفرانس شرکت کنید و شرکت در کنفرانس منوط به داشتن مقاله تایید شده از طرف ما نیست!

 

از شرکت‌کنندگان محترم تقاضا می‌شود که کلیه موارد اشاره شده در قالب مقاله فارسی و انگلیسی را به دقت مطالعه نمایید و مقالات خود را بر اساس الگوهای زیر ارسال نمائید:

۱- قالب مقاله فارسی (AIMC52-Farsi)

۲- قالب مقاله انگلیسی (AIMC52-English)

۳- راهنمای ارسال مقاله (AIMC52-Guide) (AIMC52-PersianGuide-2(AIMC52-PersianGuide-3)


4- تعهد نامه اخلاقی (AIMC52-EthicalNote)ﻟﻄﻔﺎ ﻣﻮارد زﯾﺮ را در آﻣﺎده ﺳﺎزی ﭼﮑﯿﺪه ﻣﺒﺴﻮط ﺧﻮد رﻋﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

ﻧﺎم ﻓﺎﯾﻞ ﺑﺎ ﭘﺴﻮﻧﺪ tex. ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺣﺮف اول ﻧﺎم ﺳﺨﻨﺮان ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ او و ﺑﺪون ﺧﻄﺎ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺮان ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ اراﺋﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، از ﻋﺪد ﺑﺮای ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﺮدن ﻣﻘﺎﻻت اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﻣﺜﻼًاﮔﺮ ﺳﺨﻨﺮان M-Radjabalipour اﺳﺖ و دو ﻣﻘﺎﻟﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ، ﻧﺎم ﻣﻘﺎﻟﻪ دوم ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺼﻮرت M-Radjabalipour2.tex ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮای ارﺳﺎل ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪی ﻓﺎﯾﻠﻬﺎی آن را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﭘﻮﺷﻪی ﻓﺸﺮده ﺷﺪه (rar. ) ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ و ﻓﺎﯾﻞ rar. را از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺎﯾﻞ PDF ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ ارﺳﺎل ﮔﺮدد.

(1)     ﻧﺎم  ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن در ﺣﺪاﮐﺜﺮ دو ﻣﻘﺎﻟﻪ ارﺳﺎل ﺷﺪه ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد.

(2)     ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۴ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

(3)     ﭼﮑﯿﺪه ﻣﺒﺴﻮط ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ دارای ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ 2010 ﺑﺎﺷﺪ.

(4)      ﭼﮑﯿﺪه ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ٢ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۵ ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻠﯿﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

(5)     ﻧﺎم ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن، واﺑﺴﺘﮕﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ آﻧﻬﺎ و اﯾﻤﯿﻞ ﺳﺨﻨﺮان ذﮐﺮ ﮔﺮدد.

(6)     ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ را ﺑﻪ ﺧﻄﻮط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﮑﻨﯿﺪ ﺗﺎ از ﻣﺤﺪوده ﻣﺠﺎز ﻣﺘﻦ ﺧﺎرج ﻧﺸﻮد.

(7)     ﺑﺮای ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎ از label{A}  و ﺑﺮای ارﺟﺎع ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ref{A} و ﺑﺮای ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ از eqref{A} اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

(8)     ﺑﺨﺶ  ﺳﭙﺎسﮔﺬاری، در ﺻﻮرت وﺟﻮد، ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در اﻧﺘﻬﺎی ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﭘﯿﺶ از ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.   

(9)     ﺑﺎ دﺳﺘﻮر cite{Par} ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ [٢] ﮐﻪ ﺑﺎ bibitem{Par} ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ارﺟﺎع دﻫﯿﺪ. ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﻔﺒﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اول ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺮاﺟﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ارﺟﺎع ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺣﺬف ﮔﺮدﻧﺪ. در ﻣﺘﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ [1] ﯾﺎ [١، ﻟﻢ ٢.١] ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ارﺟﺎع دﻫﯿﺪ. ﺣﺪاﮐﺜﺮ 10 ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.

(10)  ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺎم ﻣﺠﻼت ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد Math.Reviews ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آﻧﻬﺎ را درhttp://www.ams.org/mrlookup ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.

(11)   ﺗﻤﺎم دﺳﺘﻮرات ﭘﯿﺶ از begin{document} در اﺟﺮای ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺗﮏ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺣﺬف ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی دﺳﺘﻮرات  usepackage. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از begin{document} اﺿﺎﻓﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ. ﺿﻤﻨﺎً ﺗﻤﺎم package ﻫﺎی ﻻزم ﻗﺒﻼً ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼً ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ package ﺟﺪﯾﺪی را ﻓﺮا ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

(12)    ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان از دﺳﺘﻮرات newcommand و renewcommand اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺎﮐﺮو دارﯾﺪ ﻓﻘﻂ از دﺳﺘﻮر def اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و اﯾﻦ دﺳﺘﻮرات را ﭘﺲ از begin{document} ﻗﺮار دهید.

(13)    ﻓﺎﯾﻞ ﺗﮏ ﻓﺎرﺳﯽ را ﻓﻘﻂ ﺑﺎ XeLaTeX ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ.

(14)    ﺑﻪ ﮐﺎﻣﻨﺖﻫﺎی درون ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺗﮏ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.