1- 

دکتر اسدالله آقاجانی (

  دانشگاه علم و صنعت ایران aghajani@iust.ac.ir
2- دکتر اسفندیار اسلامی (   دانشگاه شهید باهنر کرمان esfandiar.eslami@uk.ac.ir
3- دکتر علیرضا اشرفی (   دانشگاه کاشان ashrafi@kashanu.ac.ir
4- دکتر سعید اعظم (   دانشگاه اصفهان
5- دکتر امین انجم شعاع (   دانشگاه ملی ایرلند amina@mit.edu
6- دکتر علی ایرانمنش (   دانشگاه تربیت مدرس iranmanesh@modares.ac.ir
7-
دکتر کریم ایواز (   دانشگاه تبریز ivaz@tabrizu.ac.ir
8- 

دکتر ارشام  برومند سعید (

(دبیرکمیته اجرایی)

  دانشگاه شهید باهنر کرمان   arsham@uk.ac.ir
9- دکتر قاسم برید لقمانی (   دانشگاه یزد loghmani@yazd.ac.ir
10- دکتر لطیف پورکریمی (   دانشگاه رازی، کرمانشاه l.pourkarimi@razi.ac.ir
11- دکتر محمد جانفدا (   دانشگاه فردوسی مشهد janfada@um.ac.ir
12- دکتر محمد جلوداری ممقانی (   دانشگاه علامه طباطبایی imamaghan@yahoo.com
13- دکتر احد جمالیزاده (
  دانشگاه شهید باهنر کرمان a.jamalizadeh@uk.ac.ir
14- دکتر سید محمدمهدی حسینی (   دانشگاه شهید باهنر کرمان mhosseini@uk.ac.ir
15- دکتر سیدناصر حسینی (   دانشگاه شهید باهنر کرمان nhoseini@uk.ac.ir
16- دکتر داوود خجسته سالکویه (   دانشگاه گیلان salkuyeh@gmail.com
17- دکتر اشرف دانشخواه (   دانشگاه همدان daneshkhah.ashraf@gmail.com
18- دکتر امیر دانشگر (   دانشگاه صنعتی شریف daneshgar@sharif.ir
19- دکتر محمدعلی دهقان (   دانشگاه ولیعصر رفسنجان dehghan@vru.ac.ir
20- دکتر شهرام رضاپور (   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان rezapourshahram@yahoo.ca
21-

دکتر عباس سالمی پاریزی (

(دبیر کمیته علمی)

  دانشگاه شهید باهنر کرمان  salemi@uk.ac.ir
22- دکتر شهرام سعیدی (   دانشگاه کردستان sh.saeidi@uok.ac.ir
23- دکتر نسرین سلطانخواه (   دانشگاه الزهرا soltan@alzahra.ac.ir
24- دکتر مجید سلیمانی دامنه (   دانشگاه تهران soleimani@khayam.ut.ac.ir
25- دکتر علی اکبر عارفی جمال (   دانشگاه حکیم سبزواری arefijamaal@hsu.ac.ir
26- دکتر فرشید عبدالهی (   دانشگاه شیراز abdollahi@shirazu.ac.ir
27- دکتر عطااله عسکری همت (   دانشگاه شهید باهنر کرمان askari@uk.ac.ir
28- دکتر علی عنایت (   دانشگاه گوتنبرگ، سوئد
ali.enayat@gu.se
29- دکتر علی فروش باستانی (   دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه، زنجان bastani@iasbs.ac.ir
30- دکتر سعید کریمی (   دانشگاه خلیج فارس karimi@pgu.ac.ir
31- دکتر زهرا گویا (   دانشگاه شهید بهشتی zahra_gooya@yahoo.com
32- دکتر حسین محبی (   دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان hmohebi@uk.ac.ir
33- دکتر جواد مشرقی (   دانشگاه لاوال، کانادا javad.mashreghi@mat.ulaval.ca
34- دکتر فرشته ملک (   دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی  malek@kntu.ac.ir
35- دکتر حمیدرضا ملکی (   دانشگاه صنعتی شیراز maleki@sutech.ac.ir
36- دکتر سید محمود منجگانی (   دانشگاه صنعتی اصفهان manjgani@cc.iut.ac.ir
37- دکتر محمدرضا مولایی (   دانشگاه شهید باهنر کرمان mrmolaei@uk.ac.ir
38- دکتر مرتضی میرمحمدرضائی (   دانشگاه صنعتی امیرکبیر mmreza@aut.ac.ir
39- دکتر حسن میش مست نهی (   دانشگاه سیستان و بلوچستان hmnehi@hamoon.usb.ac.ir
40- دکتر مهرداد نامداری (   دانشگاه شهید چمران اهواز namdari@scu.ac.ir
41- دکتر اسکندر نراقی راد (
  دانشگاه یاسوج eskandarrad@gmail.com
42- دکتر حسین نظام آبادی پور (   دانشگاه شهید باهنر کرمان nezam@uk.ac.ir
43- دکتر رضا نکوئی (   دانشگاه شهید باهنر کرمان rnekooei@uk.ac.ir
44- دکتر سید منصور واعظ پور (   دانشگاه صنعتی امیرکبیر vaez@aut.ac.ir
45- دکتر محمدعلی ولی (   دانشگاه شهید باهنر کرمان mvali@uk.ac.ir
46- دکتر مسعود هاوشکی (   دانشگاه هرمزگان m.haveshki@hormozgan.ac.ir
47- دکتر محمودرضا هوشمند اصل (   دانشگاه محقق اردبیلی hooshmandasl@uma.ac.ir
48- 

دکتر محمدعلی یعقوبی (

(دبیر کنفرانس)

  دانشگاه شهید باهنر کرمان  yaghoobi@uk.ac.ir