کمیته اجرایی
دکتر ارشام برومند سعید
دبیر اجرایی کنفرانس
بخش ریاضی محض، دانشکده ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
وب سایت: uk.ac.ir/~arsham
پست الکترونیکی: arsham [at] uk.ac.ir
تلفن: +98 34 33257280
کمیته علمی
دکتر عباس سالمی پاریزی
دبیر علمی کنفرانس
بخش ریاضی کاربردی، دانشکده ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
وب سایت: uk.ac.ir/~salemi
پست الکترونیکی: salemi [at] uk.ac.ir
تلفن: +98 34 33257280
دکتر محمدعلی یعقوبی
دبیر کنفرانس
بخش ریاضی کاربردی، دانشکده ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
وب سایت: uk.ac.ir/~yaghoobi
پست الکترونیکی: yaghoobi [at] uk.ac.ir
تلفن: +98 34 33257280