کمیته اجرایی

دکتر ارشام  برومند سعید

دکتر ارشام برومند سعید

دبیر اجرایی کنفرانس
arshamuk.ac.ir
+98 34 33257280
بخش ریاضی محض، دانشکده ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

کمیته علمی

دکتر عباس سالمی پاریزی

دکتر عباس سالمی پاریزی

دبیر علمی کنفرانس
salemiuk.ac.ir
+98 34 33257280
بخش ریاضی کاربردی، دانشکده ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

دکتر محمدعلی یعقوبی

دکتر محمدعلی یعقوبی

دبیر کنفرانس
yaghoobiuk.ac.ir
+98 34 33257280
بخش ریاضی کاربردی، دانشکده ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران