وضعیت شرکت کنندگان
هزینه ثبت نام

دانشجویان تحصیلات تکمیلی و فارغ التحصیلان دو سال اخیر عضو انجمن ریاضی ایران و یا عضو IEEE      

1,300,000 ریال

دانشجویان تحصیلات تکمیلی و فارغ التحصیلان دو سال اخیر غیرعضو انجمن ریاضی ایران      

1,800,000 ریال

اعضای هیأت علمی عضو انجمن ریاضی ایران و سایر اعضای انجمن ریاضی ایران و یا عضو IEEE

2,400,000 ریال

اعضای هیأت علمی غیرعضو انجمن ریاضی ایران و سایر شرکت کنندگان

3,000,000 ریال

دبیران آموزش و پرورش

1,800,000 ریال

شرکت در کنفرانس بدون ارائه مقاله با صدور گواهی شرکت

500,000 ریال

ارائه مقاله دوم (حق ثبت نام تنها برای ارائه یک مقاله است)

1,000,000 ریال

شرکت در کنفرانس بدون ارائه مقاله و بدون صدور گواهی شرکت

رایگان