1- دکتر غلامرضا آقاملایی ( دانشگاه شهید باهنر کرمان aghamollaei@uk.ac.ir  
2- دکتر محمد ابراهیمی ( دانشگاه شهید باهنر کرمان mohamad_ebrahimi@uk.ac.ir  
3- دکتر کامبیز افروز ( دانشگاه شهید باهنر کرمان afrooz@uk.ac.ir  
4- دکتر وحید امیرزاده گوغری ( دانشگاه شهید باهنر کرمان v_amirzadeh@uk.ac.ir  
5- دکتر ارشام برومند سعید (دبیر کمیته اجرایی) 
دانشگاه شهید باهنر کرمان arsham@uk.ac.ir  
6- دکتر سوده حسینی ( دانشگاه شهید باهنر کرمان so_hosseini@uk.ac.ir  
7- دکتر سید محمدمهدی حسینی ( دانشگاه شهید باهنر کرمان mhosseini@uk.ac.ir  
8- دکتر محسن خسروی ( دانشگاه شهید باهنر کرمان khosravi_mm@uk.ac.ir  
9- دکتر اسماعیل رستمی ( دانشگاه شهید باهنر کرمان e_rostami@uk.ac.ir  
10- دکتر ابوالفضل رفیع پور ( دانشگاه شهید باهنر کرمان rafiepour@uk.ac.ir  
11- دکتر عباس سالمی پاریزی (دبیر کمیته علمی)
دانشگاه شهید باهنر کرمان salemi@uk.ac.ir  
12- دکتر حبیب الله سعیدی ( دانشگاه شهید باهنر کرمان saeedi@uk.ac.ir  
13- دکتر نصرت اله شجره پورصلواتی ( دانشگاه شهید باهنر کرمان salavati@uk.ac.ir  
14- دکتر ایوب شیخی ( دانشگاه شهید باهنر کرمان sheikhy.a@uk.ac.ir  
15- دکتر فرید صابری موحد ( دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان fdsaberi@gmail.com  
16- دکتر شکوفه قربانی ( دانشگاه شهید باهنر کرمان sh.ghorbani@uk.ac.ir  
17- دکتر مرجان کوچکی رفسنجانی ( دانشگاه شهید باهنر کرمان kuchaki@uk.ac.ir  
18- دکتر نجمه منصوری ( دانشگاه شهید باهنر کرمان n.mansouri@uk.ac.ir  
19- دکتر سید شاهین موسوی میرکلائی ( دانشگاه شهید باهنر کرمان smousavi@uk.ac.ir  
20- دکتر حسین مومنایی کرمانی (
دانشگاه شهید باهنر کرمان momenaee@uk.ac.ir  
21- دکتر اکبر نظری ( دانشگاه شهید باهنر کرمان nazari@uk.ac.ir  
22- دکتر محمدعلی یعقوبی (دبیر کنفرانس)
دانشگاه شهید باهنر کرمان yaghoobi@uk.ac.ir