برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

فرم شرکت در کنفرانس

دانشجویان تحصیلات تکمیلی و فارغ التحصیلان دو سال اخیر عضو انجمن ریاضی ایران و یا عضو IEEE

1,300,000

ریال

دانشجویان تحصیلات تکمیلی و فارغ التحصیلان دو سال اخیر غیرعضو انجمن ریاضی ایران

1,800,000

ریال

اعضای هیأت علمی عضو انجمن ریاضی ایران و سایر اعضای انجمن ریاضی ایران و یا عضو IEEE

2,400,000

ریال

اعضای هیأت علمی غیرعضو انجمن ریاضی ایران و سایر شرکت کنندگان

3,000,000

ریال

دبیران آموزش و پرورش

1,800,000

ریال

شرکت در کنفرانس بدون ارائه مقاله با صدور گواهی شرکت

500,000

ریال

ارائه مقاله دوم (حق ثبت نام تنها برای ارائه یک مقاله است)

1,000,000

ریال

شرکت در کنفرانس بدون ارائه مقاله و بدون صدور گواهی شرکت

رایگان
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.