- آنالیز

- جبر

- هندسه و توپولوژی

- آنالیز عددی

- بهینه سازی

- معادلات دیفرانسیل و سیستمهای دینامیکی

- منطق و علوم کامپیوتر

- ترکیبیات، گراف، کد و رمز

- آموزش ریاضی، تاریخ و فلسفه ریاضی

- آمار و احتمال

- علوم داده و بیو انفورماتیک

- ریاضیات فازی و محاسبات نرم

- ریاضیات مالی

-  سایر محورهای مرتبط با ریاضی