برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

شرکت در کارگاه‌های آموزشی

07 شهریور 1400
09:00-17:00

500,000

ریال
به صورت مجازی
ظرفیت: 120
شرکت کنندگان: 116
دکتر حسین حاجی ابوالحسن (پست الکترونیکی: hhaji@sbu.ac.ir)، دکتر امین انجم شعاع (پست الکترونیکی: amina@mit.edu)، دکتر هیربد آسا (پست الکترونیکی: h.assa@kent.ac.uk).

12 شهریور 1400
08:00-16:00

500,000

ریال
به صورت مجازی
ظرفیت: 70
شرکت کنندگان: 50
دکتر زهرا گویا، دکتر محمدرضا فدایی، آقای محمد کارآمد، دکتر مهدخت نقیبی، دکتر حمیدرضا کاشفی، آقای مرتضی ایوبیان، آقای خلیل شکوریان، دکتر جو بولر.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.