آدرس پستی:

کرمان، میدان پژوهش، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده ریاضی و کامپیوتر، دبیرخانه پنجاه و دومین کنفرانس ریاضی ایران

کد پستی: ۱3439-۷۶۱۶۹

تلفن: 7280 3325 034 (ساعات اداری)

تلفن همراه مدیر ثبت نام: 6887 662 913 98+  (آقای دکتر اسماعیل رستمی)

ایمیل های دبیرخانه: aimc52@conf.uk.ac.ir

                           52ndaimc@gmail.com    

نشانی پست الکترونیکی را به درستی وارد کنید.
نوع سوال را وارد کنید.
وابستگی سازمانی را به درستی وارد کنید.