شرکت کنندگان محترم لطفا در صورت مشکل در صورتحساب خود بصورت زیر اقدام نمایید: 


1- اگر مشکل در پرداخت هزینه مقاله دوم دارید با ذکر نام و نام خانوادگی و کد مقاله، مطلب را به ایمیل دبیرخانه اطلاع دهید. 


2- افرادی که مشکل در صدور صورتحساب خود دارند مسیر زیر را طی نمایند: 

الف)  برای ثبت نام و مقاله ها: ثبت نام --فرم شرکت در کنفرانس --تعیین گروه ثبت نامی و سپس ذخیره --صدور صورتحساب و پرداخت --ذخیره صورتحساب. 

 

ب)  برای کارگاه ها:  ثبت نام --شرکت در کارگاه آموزشی --زدن تیک کنار نام کارگاه و سپس زدن ذخیره --صدور صورتحساب و پرداخت هزینه --ادامه صدور صورتحساب --ذخیره صورتحساب. 

 

3- افرادی که در صدور صورتحساب درست عمل کرده اند ولی هنوز مشکل دارند با ذکر نام و نام خانوادگی  و کد مقاله، موضوع  را به ایمیل دبیرخانه اطلاع دهند.