شروع ارسال مقالات: 1400-01-25
آخرین مهلت ارسال مقالات:   
1400-04-18
اعلام نتایج داوری: 1400-05-04
تاریخ شروع کنفرانس: 1400-06-08
تاریخ پایان کنفرانس: 1400-06-11